ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

 

การประกวดรางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” หัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย” ประจาปี พ.ศ. 2561

ติดต่อสอบถาม – ส่งผลงาน

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น 8 อาคารสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย
122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2681 3900 ต่อ 1801  โทรสาร 0 2681 5401

Share This