เออเชนี ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา

          หรือที่เรารู้จักในนามปากกา “อุชเชนี” มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ แม้จำนวนไม่มากแต่ทรงคุณค่า และโดดเด่นทางด้านวรรณศิลป์อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นกวีนิพนธ์ เช่น “ขอบฟ้าขลิบทอง” “ดาวผ่องนภาดิน” หรือความเรียงร้อยแก้ว อย่าง “เพียงแค่เม็ดทราย” ในนามปากกา “นิด นรารักษ์” นอกจากผลงานการเขียน ซึ่งก่อเกิดแรงบันดาลใจมากมายสำหรับผู้ที่รักทางด้านวรรณศิลป์แล้ว การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอ่อนโยนเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ยังเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการดำเนินรอยตามอีกด้วย

          “อุชเชนี” เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2462 สำเร็จการศึกษาระดับประถมและมัธยมจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ระดับอุดมศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนไปศึกษาต่อทางวรรณกรรมที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส เคยผ่านงานหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ที่สมัยนั้นถือเป็นเรื่องใหม่ งานจิตอาสาเพื่อสังคม และงานรับใช้พระศาสนจักรคาทอลิก ทั้งในเรื่องงานหนังสือ เอกสารสำคัญ สำหรับสอนในสถาบันเตรียมผู้ที่จะเป็นบาทหลวง หรือนักบวชชาย-หญิง และสำหรับฆราวาสทั่วไป

       “อุชเชนี” ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2536 และยังได้รับอีกหลายรางวัลทั้งรางวัลทางด้านวรรณกรรม อาทิ รางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศ จากรัฐสภาร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย หรือรางวัลในหน่วยงานของศาสนา อาทิ รางวัล “Achievement Awards” จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และเครื่องประดับเกียรติยศของสมเด็จพระสันตะปาปาซิลแวสเตอร์ ชั้นอัศวินกางเขนใหญ่ อุชเชนี ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนบ่งบอกถึงผลงานและชีวิตอันน่าจดจำ และสานต่อคุณงามความดีของอุชเชนีที่ได้อุทิศตนไว้

    สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  จึงได้จัดโครงการ ประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแก่นักเขียนที่มีคุณภาพดี โดยแบ่งงานเขียนเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

          หรือที่เรารู้จักในนามปากกา “อุชเชนี” มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ แม้จำนวนไม่มากแต่ทรงคุณค่า และโดดเด่นทางด้านวรรณศิลป์อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นกวีนิพนธ์ เช่น “ขอบฟ้าขลิบทอง” “ดาวผ่องนภาดิน” หรือความเรียงร้อยแก้ว อย่าง “เพียงแค่เม็ดทราย” ในนามปากกา “นิด นรารักษ์” นอกจากผลงานการเขียน ซึ่งก่อเกิดแรงบันดาลใจมากมายสำหรับผู้ที่รักทางด้านวรรณศิลป์แล้ว การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอ่อนโยนเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ยังเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการดำเนินรอยตามอีกด้วย

          “อุชเชนี” เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2462 สำเร็จการศึกษาระดับประถมและมัธยมจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ระดับอุดมศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนไปศึกษาต่อทางวรรณกรรมที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส เคยผ่านงานหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ที่สมัยนั้นถือเป็นเรื่องใหม่ งานจิตอาสาเพื่อสังคม และงานรับใช้พระศาสนจักรคาทอลิก ทั้งในเรื่องงานหนังสือ เอกสารสำคัญ สำหรับสอนในสถาบันเตรียมผู้ที่จะเป็นบาทหลวง หรือนักบวชชาย-หญิง และสำหรับฆราวาสทั่วไป

       “อุชเชนี” ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2536 และยังได้รับอีกหลายรางวัลทั้งรางวัลทางด้านวรรณกรรม อาทิ รางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศ จากรัฐสภาร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย หรือรางวัลในหน่วยงานของศาสนา อาทิ รางวัล “Achievement Awards” จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และเครื่องประดับเกียรติยศของสมเด็จพระสันตะปาปาซิลแวสเตอร์ ชั้นอัศวินกางเขนใหญ่ อุชเชนี ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนบ่งบอกถึงผลงานและชีวิตอันน่าจดจำ และสานต่อคุณงามความดีของอุชเชนีที่ได้อุทิศตนไว้

    สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  จึงได้จัดโครงการ ประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแก่นักเขียนที่มีคุณภาพดี โดยแบ่งงานเขียนเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

หัวข้อการประกวด

“เพียงแค่เม็ดทราย”

ประเภทกลอนสุภาพ

 ระดับนักเรียน • ระดับประชาชน

ประเภทความเรียง

 ระดับนักเรียน • ระดับประชาชน

โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล 

“วรรณศิลป์อุชเชนี”

หัวข้อการประกวด

“เพียงแค่เม็ดทราย”

ประเภทกลอนสุภาพ

 ระดับนักเรียน • ระดับประชาชน

ประเภทความเรียง

 ระดับนักเรียน • ระดับประชาชน

ติดต่อสอบถาม – ส่งผลงาน

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น 8 อาคารสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย
122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2681 3900 ต่อ 1801  โทรสาร 0 2681 5401

ติดต่อสอบถาม – ส่งผลงาน

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น 8 อาคารสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2681 3900 ต่อ 1801  โทรสาร 0 2681 5401

Share This