เกณฑ์และเงื่อนไขของต้นฉบับผลงานในทุกประเภท

๑. ไม่จำกัดเพศ ส่วนอายุของผู้เขียนขึ้นอยู่กับระดับการประกวดที่ระบุ

๒. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

๓. เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น รวมทั้งตั้งชื่อเรื่องที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย

หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

๔. ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท

๕. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท (ประเภทละไม่เกิน ๑ ชิ้นงาน)

๖. ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์, Font Cordia New จัดหน้ากระดาษเว้นด้านละ ๒.๕๔ เซนติเมตร

*อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ

๗. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสาร

๘. หลังจากประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดฯ จะไม่ส่งคืนต้นฉบับ

๙. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานนั้นไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล

๑๐. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

๑๑. ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานเป็นของผู้จัดงาน และเจ้าของผลงานร่วมกัน

๑๒. กติกาเฉพาะของแต่ละประเภท

ก.ประเภทกลอนสุภาพ            – ความยาว ๖-๑๐  บท

ข.ประเภทความเรียง              – ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A๔

ขั้นตอนการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

วันที่

พฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒๔ พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

พฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๑-๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

พุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

กิจกรรม

เปิดโครงการอุชเชนี ปี ๒ และรับผลงาน

รับผลงาน

คณะกรรมการคัดกรองผลงาน

วันอุชเชนี

คณะกรรมการตัดสินผลงาน

ตัดสิน และประกาศผลผู้เข้ารอบ ทางเว็บไซต์

มอบรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เปิดโครงการอุชเชนี ปี ๒ และรับผลงาน

————————

๒๔ พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

รับผลงาน

————————

๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

คณะกรรมการคัดกรองผลงาน

————————

พฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

วันอุชเชนี

————————

๑-๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการตัดสินผลงาน

————————

พุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการตัดสินผลงาน และประกาศผลผู้เข้ารอบ ทางเว็บไซต์

————————

เสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

มอบรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ขั้นตอนการส่งผลงาน
๑. Download ใบสมัครได้ที่       http://www.eugenieawards.com

๒. ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ที่

๒.๑ ทาง E-mail : info@eugenieawards.com เป็น File Microsoft Word หรือ PDF

๒.๒ ทางจดหมาย หรือด้วยตนเอง โดยพิมพ์เป็นเอกสาร

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
๑๒๒/๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ

ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ
๑. คุณหญิงปัทมา        ลีสวัสดิ์ตระกูล                       ประธานฯ

๒. แมร์มีเรียม              กิจเจริญ

๓. คุณปิยะพันธ์           จัมปาสุต

๔. คุณวันทนีย์             นามะสนธิ

๕. พ.ต.ปานสรวง        ชุมสาย ณ อยุธยา                  กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อที่ปรึกษาโครงการ
๑. คุณประยอม           ซองทอง

๒. คุณปวงสรร            ชุมสาย ณ อยุธยา

๓. คุณปริสุทธิ์             กลัมพะสุต

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
๑. คุณเนาวรัตน์          พงษ์ไพบูลย์

๒. คุณอดุล                จันทรศักดิ์

๓. คุณชมัยภร             แสงกระจ่าง (บางคมบาง)

๔. คุณจิระนันท์           พิตรปรีชา

๕. คุณชุติมา              เสวิกุล

๖. คุณพิบูลศักดิ์          ละครพล

๗. คุณกนกวลี            พจนปกรณ์

๘. คุณณรงค์ฤทธิ์         ยงจินดารัตน์ (ปะการัง)

๙. บาทหลวงอนุชา       ไชยเดช

๑๐. บาทหลวงอนุสรณ์  แก้วขจร

หัวหน้าคณะกรรมการคัดกรอง ประเภทบทกวี
คุณเรวัตร     พันธุ์พิพัฒน์
หัวหน้ากรรมการคัดกรอง ประเภทความเรียง
นรีภพ     สวัสดิรักษ์
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ

ประเภทละ ๑ รางวัล โดยมีการประกวดใน  ๒ ระดับ

เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย

ประเภทละ ๒ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ

เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม – ส่งผลงาน

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น 8 อาคารสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย
122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2681 3900 ต่อ 1801  โทรสาร 0 2681 5401

ติดต่อสอบถาม – ส่งผลงาน

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น 8 อาคารสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2681 3900 ต่อ 1801  โทรสาร 0 2681 5401

Share This